Haber Detayı
05 Mayıs 2018 - Cumartesi 08:49 Bu haber 4754 kez okundu
 
KYK 2YA 1220 SÖZLEŞEMELİ PERSONEL ALINACAK
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından aralarında sağlık personeli de bulunan farklı unvanlarda toplam 1220 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.
- Haberi
KYK 2YA 1220 SÖZLEŞEMELİ PERSONEL ALINACAK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından aralarında sağlık personeli de bulunan farklı unvanlarda toplam 1220 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

 

 


                     T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK
PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM DUYURUSU


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere,
aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek
Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere
aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk
dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek
Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddesinin (b)
fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.


I- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama
kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
f) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı
hariç)


II- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI


(a) DİYETİSYEN
(i) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden
mezun olmak,
(ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan
türü esas alınacaktır.
(b) PSİKOLOG
(i) Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
(ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan
türü esas alınacaktır.
2
(c) BÜRO PERSONELİ
(i) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden
mezun olmak,
(i) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan
türü esas alınacaktır.
(d) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
(i) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
(ii) 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan
türü esas alınacaktır.
(iii) D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip
olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr)
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru formuna yüklenecek belgeler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar
için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),
b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)
üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayabilecek nitelikte olacaktır.
d) Destek Personeli (Şoför) sürücü belgesi,
Adaylar başvuru formunda merkez teşkilatı veya taşra teşkilatında görev yapmak
istedikleri birimi belirteceklerdir. Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde
bulunabilecektir.
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS (B) grubu
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da
aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir Asıl aday sayısının iki katı kadar
yedek aday belirlenecek olup herhangi bir nedenle boşalacak pozisyona puan sıralaması esas
alınmak suretiyle yedek adaylardan alım yapılacaktır. Alım sonuçları, yeni bir alım yapılmadığı
takdirde alım sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır,
Asıl ve yedek adaylar, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde
ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İstihdam edilmeye hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi,
(www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere
ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş
günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak
bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan
veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile
e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
3
V- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ


Merkez teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına, taşra teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar ise ilgili il
müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta,
kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik
görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye
gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya
hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim
edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı
tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda
olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini
müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır.
VI- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN


Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
yerleştirmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin
başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: KYK, 2YA, 1220, SÖZLEŞEMELİ, PERSONEL, ALINACAK,
Yorumlar
Haber Yazılımı