301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
18 Şubat 2019 - Pazartesi 07:56 Bu haber 4056 kez okundu
 
SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI YAYINLADI
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) ilanı ve münhal kadrolar yayımlandı.
Kamudan Haberler Haberi
SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 YILI  İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI YAYINLADI

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019  ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) ilanı ve münhal kadrolar yayımlandı.

 


2019 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

 


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları
için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve
eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme
şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı
unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.
A-GENEL ESASLAR
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık
Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001
Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim
edilecektir.
4) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu
olduklarına dair belgeyi kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
5) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterce vekâlet verilen kişiler
tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
6) Gönderilen belgelerin takvimde belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığına ulaşmaması halinde
sorumluluk başvuru sahibine aittir.
7) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih
yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini
belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1.
yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı
personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya
2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler
2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında
belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır.
Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on
(10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar,
tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede
genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
8) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 26 Şubat 2019 Salı –11 Mart 2019
Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura
başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
2
Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura
son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman
diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer
statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış
olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e
kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman
(TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma
tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan
unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile
birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri,
ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve
uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları
gerçekleştirilmeyecektir.
8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan,
evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS
üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE
BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP
OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
Bu adayların ayrıca;
1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisini,
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen
sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi diğer belgelere ek olarak
göndermeleri gerekmektedir.
3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde
kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak
kuraya alınacaktır.
3
Ç-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
doldurmuş olanların,
6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli
olarak çalışanların,
 Başvuruları kabul edilmeyecektir.
D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile
birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde
kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların
atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince,
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları
sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması
yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA
ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218  30 00

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: SAĞLIK, BAKANLIĞI, 2019, YILI, , İLK, DEFA, VE, YENİDEN, ATAMA, KURASI, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı