Yazı Detayı
16 Nisan 2018 - Pazartesi 07:29 Bu yazı 385 kez okundu
 
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!

 

 

Devlet fikri, sorumluluk fikrinden ayrılamaz. Devlette sorumluluk ise, hakim olanın idare edilen topluma verdiği söz demektir. Verilen sözü yapabilmek için devlette bir iktidar mertebelenmesi meydana getirilir. Buna hükümet denir. Hükümet, bir idare nizamıdır, adeta devletin aklıdır. Devlet bir irade ise, hükümet onun düzenleyici aklı gibidir. Devletin sorumluluğu, onun iktidar organı demek olan hükümet tarafından kullanılır. İdare edenlere ''Devletli adam'' demek doğru değildir; onlara, tasarruflarına verilen Milli sorumluluk taşıyan insanlar demek daha doğru olur. Gerçekten devletin sorumluluk iradesini kullananlar mağrur değil, fedakar olmalıdırlar. Onlar kendi çıkarları için değil, Ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağının dalgalandığı topraklarda yaşayan Türk Milletinin huzur, bereket ve mutluluğu için yaşamalıdırlar. Gerçek demokrasinin bulunduğu ülkelerde, siyasi partilerden önce, iktisadi demokrasi kurulmuştur. 
 
Demokrasinin bulunduğu ülkelerde, Milletvekilliği maaşını almak için yatırım aracı olmamalıdır. Milletvekili olmaya aday olanların, ilk önce Allah korkusu, ruhunda vatan sevgisi ve kendi bilgi birikimlerini Türk Milletinin, huzuru için uygulayabilme vicdanına sahip olması gerekir. Şu kadar oyumuz var diyerek, vasıfsız ve çıkar için, Milletvekilliği etiketini kullanma duygu ve düşüncesinde olanlara dikkat edilmesi gerekmiyor mu? O makam, şöhret makamı değil, sorumluluk makamıdır. Bu makamın pek sıkı endişelerle kanunlar ve imtiyazlar tarafından hudutsuz bir şekilde himayesi de doğru olmaz. Milletvekilleri,  millet kuvvetinden ve onun iradesinden korkmalıdırlar.
 
Demokrasi, hakimiyetin bütün millete yayılması ve devlet iradesinin milletin her ferdi tarafından kullanılması demektir. Demokraside bütün fertler sorumluluk kazanmıştır. Bu idare şeklinde hükümet otoritesiyle millet kuvveti arasında tam bir denkleşme meydana gelmelidir. Bu denkleşmenin millet veya hükümet tarafından bozulması, her ikisi de tehlikeli olur. Hükümet milleti hiçe sayar ve millete verdiği söze sadık kalmazsa, Allah korusun, millet için bir bela haline gelebilir. Millet kuvvetinin hükümeti kontrol edemeyecek derecede zayıf oluşu, hükümetin ne şekil altında olursa olsun, istibdadına (keyfi idare sistemine) yol açar, halka esaret başlar. Eğer hükümet, dizginlerini tutamayacak kadar zayıf ve otoriteden mahrum kalırsa, toplum içinde her zümrenin menfaatı sahasındaki hareketlerine karşı gelinmez. Sorumluluk mezara gömülür. Her ferd istediği şekilde harekete başlar. Millet içinde düşmanlıklar ve düşman zümreler çoğalır. Anarşik ve ekonomik terör başlar. Ekonomik terörün mimarı olan büyük mağaza zincirleri, mağazalarında RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisine ve çiftçisine zulüm edenler, diğer büyük sermaye sahipleri, köylerde çıkarcı ağa ve aşiret reisleri, şu kadar oyumuz var diyerek iş başında olan siyasi partilerden hakkı olmadıkları halde bencillik zihniyetleriyle her türlü çıkar elde etme düşüncesindeler. Bir örnek verelim: Bir zamanlar, Fetö terör örgütünün oylarını almak için, bazı siyasi partiler, Fetöcuları, Milletvekili, belediye başkanı, bürokraside stratejik makamlar ve her türlü iş dünyasında imkanllar verilmedi mi? İş ehline verilmediği zaman, Türk Milletinin geleceğini riske atma tehlikesi demektir. Bu zihniyetle hareket edip nizam bozukluğu arasında toplum, kanunun kuvveti kalmadığını bir kere anladımı, onun en aşağı taleplerine sınır çekilemez. Herkes kendi çıkar menfaatleriyle hareket eder ve toplumun huzur fikri gerçek olmayan şaşkınlığa sebep olur. Cemiyet içinde ''Gemisini kurtaran kaptan'' sayılır. Büyük mağaza zincirlerinin, RAF bedeli şartı ile ekonomik terör oluşturma, amirin eziyetinden ve gençliğin şuursuzluğundan hayat çekilemez bir çile haline gelir. Nizam ve intizam bozulunca cemiyet yaşamı, bir bela ve genel esaret halini alır. Böyle hep birbirine esir olmak kadar felaketlidir. Millet bünyesi, zümrelerin bu menfaat kasırgaları arasında ahlakını kaybetmekle saadetini de kaybeder. Birbirine düşman zümrelerin nizam bozukluğundan çıkan feryatları hükümet tarafından işitilmez olur. Hükümet kendi varlığını bu fırtınalı denizde koruyabilmek için çürük tekneye abanmış vaziyette millet işleriyle alakasını kesmiş, kendi uygulamalarının mücadelesiyle meşguldür. Milletin bu sefaletli varlığından kendine gıda bulmaya çalışır. Millet hayatında zararlı ve tehlikeli bir parazit halini alır. Bu aşağılık (süfli)  rölünü oynamakta ve millet varlığını tüketmekde devam için elinde bulunan her türlü kuvvet vasıtalarını kullanır. 
 
Demokraside hakimiyet bu derecede hükümsüz kalınca, onun varlığı millet için faydalı olmak şöyle dursun, zararlı hale gelir. Vakıa demokrasi, milletin kendi hakimiyetini bizzat kendi eline almasıdır. Lakin hastalıklar millet vücudunun her tarafına yayıldıktan sonra demokrasi bir işe yaramaz olur; o artık tedavi amaçlı değil, ağrı kesici bir ilaçtır. O zaman hakimiyete yeniden hayat vermek için millet içinde bir çare kalır. O da millet hayatının bütün sorumluluklarını omuzlarına yüklenen kahraman bir neslin yeni bir hakimiyete başlangıç olmasıdır. Artık sefaletle çöken ve sefil enkazını bir türlü milletin başından kaldırmak istemeyen iş başında ki siyasilerin yerine geçmek için, millet gençliği arasında bir vicdan ve sorumluluk seferberliği yapmalı ve bütün asil vasıtalarla çürümüş enkaza karşı Milli beraberlik en doğru yoldur. Böyle bir vaziyette, bir ülkenin her türlü gençlik teşekkülü, vatan kavramı ve vicdan hareketi, üretim yerine tüketimi ön planda tutanlara destek vermemelidir. Çünkü millet hayatında her sahada başarının sırrı onda hakim olan zümrenin elindedir. Onunla hem siyasi hem de ekonomik mücadele edenler dağınık oldukları sürece muvaffak olmaları güçleşir. Onlar içlerinde karakter temizliğini ön planda tutarak ferdlerin sayısını arttırmalı ve hareket sahalarını genişletmelidirler. başarılı olmanın sırrı, teşkilat içinde meydana getirecekleri mertebeleşmenin ve derece derece otorite üstünlüğünü yaşatacak zümrelerin başarılarıyla düzenlenmesinde aranmalıdır. İktisadi demokrasi, siyasi demokrasinin  tamamlayıcısıdır, ve daima ulaşılmak istenen gaye olmalıdır. Böyle teşekküllerde mertebeleşme, yani hakların birbiri üzerinde sıralanması, emir verme ve sorumluluk dağıtma cihazı ne kadar girift (çarpaşık) olursa, gayelere o nisbette kolay varılır. Böyle birleşmeler azim ve iman eseri olduklarından dışarıdan gelecek darbelerle zor yıkılırlar. Bunları yıkabilecek içteki ihtirasdır (Riyakarlar).  Millette bir hayat ve hakimiyet ocağının yanmaya başlamasını çekemeyenler, bu ruh hareketlerini dışarıdan yıkamıyacaklarını bildiklerinden, onların içerisinde ihtirasları tutuşturan bir fitne ateşi sokmak suretiyle harab ederler. Sorumluluk duygularını tamamen kaybetmiş olan siyasilerin ümitlerini kesen Türk Milleti, çıkarcı, rüşvet alan-veren ve göz yumanlardan canavardan korkar gibi yılmış, usanmış olan toplum, inandığı vicdan sahibi insanların etrafında halkalanarak, sorumluluklarını aşk derecesinde benimsemiş, kendinde irade ve ihtiras haline getirmiş olan genç ve fedakar bir zümreyi kuvvetlendirmelidir. 
 
Dahili-harici ''İhanet şebekeleri'' ne karşı vatan kavramı ruhu ile mücadele yapıldıkça, hakiki cihaddır. Böyle Milli duygu seferberliği için koşanlar, devleti kendilerinde yaşattıklarından, zafere ulaşmayı bir gün mutlaka ulaşacaklarından şüphe etmesinler. Devlet ve sorumluluk kapısı, onu istemesini bilenlere ardına kadar açıktır. Onlar yarını değil, yarın geldiği zaman millet hayatının her sahasında hazırlanmış elemanlarla, disiplinli insanlarla ve mutluluğa eriştirmenin bir planla işe başlayabilecek bir değerde bulunmak için ne gerekiyorsa onun çarelerini bugünden düşünmelidirler. Bu Milli ruh ahlakı ile hazırlanan bir nesil, devletinin dünya yüzünde azametini tekrar kuracağından şüphe etmesin. 
 
Yarınki büyük ve mutlak iktisadi ve siyasi demokrasiyi, bugün sorumluluk idarecisi olan ve böyle bir ahlaka dayanan en gereksiz ve pazarlıksız bir hakimiyet iradesi yaratacaktır. 
 
İktisadi demokrasi nedir? Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden  bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı yeterli değildir; o ülkede ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. İktisadi demokrasiyi tamamlayan da, 100 yerli)' sermaye'ye sahip çıkarak, iktisadi demokrasi kurulmuş olur. İktisadi demokrasinin olmadığı bir ülkede, her türlü anarşik-ekonomik terör ve ahlaksızlık kapılarının  açılmasına sebep olanlardan biri de RAF bedeli şartıdır. RAF bedeli şartı demek: O ülkede iktisadi demokrasinin olmadığının bir belgesi değil midir? 
 
Acaba ''Lafla Millilik olmaz.'' ve ''Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür.'' diyen mühendis Başbakan Binali Yıldırım'ın, RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisini ve çiftçisini zayıflatıp, temel gıda ve içecek sektörünün yabancı sermayenin eline geçmesinden sebep olanlardan, haberi var mı? Raf bedeli şartı demek; her türlü motorlu araçların tekerlek bijonu gibidir. Eğer ki yerinden çıkan o bijonu takmazsanız o zaman, Allah korusun, hem sürücü hem de araba zarar görür. Raf bedeli şartı, stratejik bir konudur ve bunu uygulayanların her türlü terör oluşturanlardan daha da tehlikeli değil midir? 
 
Ey Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, RAF bedeli şartını uygulayanlara, Milli sesleniş duygularınla acilen dur diyebilmen için, ''Lafla Millilik olmaz.'' Milli seslenişiniz halen geçerli ise ve halen geçerli olduğuna da, inanıyorum. O zaman, mühendis Binali Yıldırım, ruhunda vatan kavramını taşıyan bir Türk Milliyetçisi olarak, RAF bedeli şartına, Başbakan olarak dur demesi gerekmiyor mu? Ayrıca bu RAF bedeli şartına dur diyebilmen için, Numan Aladağ da diyor ki: ''Bir işi yapmak isteyen bir çare bulup Türk sanayicisini rahatlatacak, hiç bir iş yapmayan bir bahane bulup, Türk sanayicisinin zayıf olmasına sebep olacak.'' seslenişini inşallah dikkate alıp, bu RAF bedeli şartına dur diyerek Türk sanayicisi ve çiftçisi, rahatlamış olur inşallah. 
 
Numan Aladağ diyor ki: ''Milli iradenin davası'' ''Türk sanayicisine ve çiftçisine sahip çıkarak RAF bedeli şartından kurtarmanın, hangi düşünce temellerine oturtulması gerektiğini ortaya koymaktadır.''
 
RAF bedeli şartını uygulayanlara bir öneri: Australia-Silver şehri, Brokin Hil savaşının tarihini okuyup, RAF bedeli şartına son vermelidirler.
 
RAF bedeli şartını uygulayarak Türk sanayicisine ve çiftçisine zulmedenler, dünya malının dünyada kalacağını, insanın el emeği ve göz nuru ile helal olarak kazandığının daha bereketli ve kıymetli olduğunu unutmamalıdır.
 
İmanın, Allah korkusunun, Vatan, Ay-Yıldızlı Bayrak sevgisinin ve iktisadi demokrasinin zayıfladığı yerde o toplumun huzuru sarsılır.
 
 
 
Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
 
 
 
 
 
Etiketler: , DEMOKRASİ, DE, İRADE, ÖNEMLİDİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
848 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
1710 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
866 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1282 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1027 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2291 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
349 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
269 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
236 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
356 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1054 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1154 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
923 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
686 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
672 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
735 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
723 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
356 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
371 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
347 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
440 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
368 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
385 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
357 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
358 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
460 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
427 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
459 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
863 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
762 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
634 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
724 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1063 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
802 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1799 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1062 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1116 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1160 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1098 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
909 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
508 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
573 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
531 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
525 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
497 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
502 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
596 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
594 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
599 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
830 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
619 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
666 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
570 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
603 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
621 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
801 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
545 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
626 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
629 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
708 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
660 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1573 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
704 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
572 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
645 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
705 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
679 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
529 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
660 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
840 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
528 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1047 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
629 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
476 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
616 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
683 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
741 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
646 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
698 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
599 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
754 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
722 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
783 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
723 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
770 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
841 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
823 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
774 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
732 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1122 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
814 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
853 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
593 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1380 Okunma.