KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personel alıyor.
Kamu Personeli Alım İlanları 27.10.2020 10:34:00 680 0

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek   üzere sözleşmeli sağlık personel alıyor.

 

Kafkas Üniversitesince bugünkü Resmi Gazetede yayaılanan ilan ile Sözleşmeli sağlık Personeli alımı yapacak.

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 ve 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

KADRO İLAN KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

 

Hemşire*

 

01

 

22

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.

Hemşire*

02

35

Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.

Ebe

03

13

Ebelik Lisans Mezunu olmak.

Ebe

04

4

Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.

Eczacı**

05

3

Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.

 

Röntgen Teknisyeni

 

06

 

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri (Radyoloji) Programı önlisans mezunu olmak.

Röntgen Teknisyeni***

 

07

 

4

Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden mezun olmak.

 

Laborant ****

 

08

 

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar veya Sağlık

Laboratuvar önlisans mezunu olmak.

Psikolog

09

1

Psikoloji lisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli

(Paramedik)

 

10

 

2

 

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı önlisans mezunu olmak.

TOPLAM

92

 

*Hemşirelik Bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

**Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyurulacaktır.

***Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

****Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli  sicilden  çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)

E-KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G-Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. 2018 yılı ve 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
 2. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 3. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

 

 1. Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını yapacaklardır. Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak yükleyeceklerdir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:

 1. 1 adet fotoğraf (jpeg, jpg, png) formatında
 2. 2018 veya 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. (pdf formatında) 3- Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)
 1. Diplomanın önlü arkalı fotokopisi (pdf formatında)
 2. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)
 3. Röntgen Teknisyeni ve Laborant Bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar (ilgili kısma yüklenecektir. (pdf formatında)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci günü saat 17.00’e kadar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kafkas.edu.tr) 657 /4- b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyete başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sistemindeki Başvuru Sorgula butonundan başvurularının durumunu takip edebilirler. Takibin sağlıklı yapılabilmesi için adayların e- posta adreslerini doğru beyan etmesi son derece önemlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS  puanlarının  eşit  olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması  halinde  diploma  tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması  halinde  doğum  tarihi  önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr  adresinden  ilan  edilecektir.  Bu  ilan  atanmaya  hak  kazanan  adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Santral

(0474) 225 11 50-56 (10 44),(10 42),(11 43)

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI

8643/1-1

 • BIST 100

  1.321%0,51
 • DOLAR

  8,0068% 1,52
 • EURO

  9,5208% 1,96
 • GRAM ALTIN

  464,86% -0,17
 • Ç. ALTIN

  767,019% -0,17
14° / 1°