RTÜK 60 UZMAN YARDIMCISI ALIYOR

Radyo Televizyon Üst Kurulunda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacak.Müracaatlar 7 ile 18 ocak 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.
24.12.2018 09:41:04 0

Radyo Televizyon Üst Kurulunda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacak.Müracaatlar 7 ile 18 ocak 2019  tarihleri arasında yapılabilecek.

 

I - Genel Bilgiler
Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş
sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak
kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki
şekildedir.

 Görüntünün olası içeriği: yazı
Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının
müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 
II - Sınava Katılma Şartları
Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden
mezun olmak,
c) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde
doğanlar),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29
Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda
bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının
İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2017 veya 2018 yılı) asgari
(D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan
adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının
dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da
sınava kabul edilecektir.),
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş
olmak,
gerekmektedir.
III - Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri
Başvurular 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayıp 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.00'da
sona erecektir.
Adaylar Giriş Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık
ve eksiksiz olarak dolduracakları Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalamak suretiyle
başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar başvuru sayfasında
yer almaktadır.
Adaylar doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalamak ve
niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini söz konusu formun arka sayfasında
özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alana kendi el yazılarıyla doldurmak suretiyle; IV. maddedeki
belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13
06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında
şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava
alınmayacaklardır.
Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 18 Ocak
2019 Cuma saat 18.00'a kadar Üst Kurul evrakına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas
alınacaktır.
Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan
sıralamasında öğrenim dalları itibariyle en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak uzman
yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır. (Son sıradaki aday
ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.)
Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr)
internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla
adaylara iletilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun
resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak
başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
IV - Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak
sınav başvuru formu,
b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli
örneği,
c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli
örneği,
Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini
başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da
asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin
asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.
V - Sınavın Şekli ve Konuları
Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;
a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş
sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda
başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI - Sınavın Yeri ve Tarihi
Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800
Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 04 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına
girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında
(www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunacaklardır.
Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve
geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
VII - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama
Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama
yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi,
sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi esas alınarak
belirlenecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını
başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli sayıda
yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan
edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edileceklerdir.
Belirlenen öğrenim dallarında ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan
kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü ve Üst Kurul kararıyla diğer alanlardan sınava girip
başarılı olmuş adayların başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.
Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi
internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav
sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.
Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içinde yazılı olarak itiraz
edebileceklerdir. İtirazlar beş işgünü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen
belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, süresi içinde
göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar
iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları
çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.


İlanen duyurulur.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER:ABDULLAH ORTAÇ

 

 

 

 • BIST 100

  1.910%1,61
 • DOLAR

  13,7296% 0,49
 • EURO

  15,5679% 0,38
 • GRAM ALTIN

  787,73% 1,11
 • Ç. ALTIN

  1299,7545% 1,11
12.8° / 7.2°