SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı
Sağlık 16.09.2020 09:54:00 1133 0

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi   sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı

 

SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUN 4/D MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 62 adet "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 16.09.2020-21.09.2020 tarihlerinde müracaat edebileceklerdir.

KONTENJAN DAĞILIMI

Sıra

No

Çalıştırılacağı

Hizmet Türü

Adet

Yaş Sınırı

Öğrenim Şartı

Yöntem

 

 

1

 

Hasta    Bakımı

ve      Temizliği Hizmetleri

 

 

62

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün

almamış olmak

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı veya Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından, Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta ve Yaşlı Bakım ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım

Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak.

 

 

Noter Kura Çekimi

GENELVE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak.

 1. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 2. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. 5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 1. Isparta İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 2. Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
 3. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir.
 4. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 5. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE

BELGE TESLİMİ

 1. Başvuruların tamamı İŞKUR'a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir.
 3. Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 28.09.2020 tarihi saat 14:00'de Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Metin Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
 4. Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 68 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İlan

No

Unvanı

Adet

KPSS

Puan Türü

Nitelikler

24

Hemşire

21

KPSSP3

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık

Hizmetleri Lisans Bölümü mezunu olmak.

25

Hemşire

26

KPSSP94

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı

mezunu olmak.

26

Sağlık

Teknikeri

1

KPSSP93

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği

Önlisans Programı mezunu olmak.

27

Sağlık

Teknikeri

3

KPSSP93

Acil Yardım Teknikerliği veya İlk ve Acil

Yardım Önlisans Programı mezunu olmak.

28

Sağlık

Teknikeri

1

KPSSP93

Eczane Teknikerliği veya Eczane

Hizmetleri Önlisans mezunu olmak.

29

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Radyoterapi Önlisans Programı mezunu

olmak.

 

30

 

Laborant

 

4

 

KPSSP93

Sağlık Laboratuvarı veya Tıbbi

Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.

31

Röntgen

Teknisyeni

2

KPSSP93

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.

32

Diğer Sağlık

Personeli

3

KPSSP93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Önlisans Programı mezunu olmak.

 

 

33

 

 

Biyolog

 

 

1

 

 

KPSSP3

Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji

veya Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

34

Psikolog

1

KPSSP3

Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

35

Eczacı*

2

Sınav Şartı

Yok

Eczacılık Lisans Bölümü mezunu olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

36

Diğer Sağlık

Personeli

2

KPSSP93

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği

Önlisans Programı mezunu olmak.

 

* Bu kadro Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday

 

belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir).

A-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 1. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi

bir engeli olmamak.

 1. Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak 5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır

(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir.
 2. Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. 2- İlan edilen 1. ve 2. ilandan kadro sayısının 1 katı yedek aday; diğer numaralı ilanlardan

kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ISPARTA

 • BIST 100

  1.145%1,96
 • DOLAR

  7,7338% -1,06
 • EURO

  9,0599% -1,29
 • GRAM ALTIN

  470,41% -1,29
 • Ç. ALTIN

  776,1765% -1,29
33° / 19°