TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Trakya Üniversitesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Kamu Personeli Alım İlanları 28.03.2023 14:41:00 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Trakya Üniversitesi  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

 

POZİSYON KODU

ÜNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

101

Hemşire

Lisans

45

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

102

Hemşire

Ortaöğretim

10

Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik alanından mezun olmak.

103

Hemşire

Lisans

13

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilen yada tescil edilen ve geçerlilik tarihi sona ermemiş Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım tecrübesi olduğunu belgelendirmek.

104

Hemşire

Ortaöğretim

5

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilen yada tescil edilen ve geçerlilik tarihi sona ermemiş Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım tecrübesi olduğunu belgelendirmek.

105

Röntgen Teknisyeni

Önlisans

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak ve en az 2 yıl MR çekim tecrübesi olduğunu belgelendirmek.

106

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

107

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

108

Sağlık Teknikeri

Önlisans

6

Anestezi önlisans programından mezun olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

109

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak ve alanında en az 3 yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek

110

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak ve alanında en az 3 yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek

111

Büro Personeli

Önlisans

1

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programından mezun olmak ve en az 2 yıl çalışma tecrübesi olduğunu belgelendirmek

112

Büro Personeli

Yükseklisans

1

Üniversitemiz Doğa Tarihi Müzesinde çalıştırılmak üzere Biyoloji Yükseklisans Mezunu olup, Merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan aranılan puanı almış ve müzelerde en az 1 yıl çalışma tecrübesi olduğunu belgelendirmek

 

113

Destek Personeli

(Temizlik)

Ortaöğretim

65

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak.

114

Destek Personeli

(Hasta Bakımı ve Temizliği)

Ortaöğretim

25

Üniversitemizin sağlık hizmeti sunan birimlerinde görev yapmak üzere; Sağlık Meslek liselerinin Sağlık Bakım Teknisyeni bölümü mezunu olup,  ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak.

115

Koruma ve Güvenlik Personeli

Lisans

18

(Erkek)

Herhangi bir Lisans bölümü mezunu olup, ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak

116

Koruma ve Güvenlik Personeli

Lisans

2

(Kadın)

Herhangi bir Lisans bölümü mezunu olup, ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak

117

Koruma ve Güvenlik Personeli

Önlisans

18

(Erkek)

Herhangi bir önlisans bölümü mezunu olup, ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak

118

Koruma ve Güvenlik Personeli

Önlisans

2

(Kadın)

Herhangi bir önlisans bölümü mezunu olup, ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-    Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6-    Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

8-    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

I-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan;

 

1) Erkek ve Kadın Adaylar için;

a)En az 170 santimetre boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 ten fazla, 10 dan az olmamak. (Örnek: 170cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en fazla 85kg, en az 60kg olabilir)

b)Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak.

c)5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

2)Tüm adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.  İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenebilecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

3)Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

4)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

5) Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları dikkate alınarak personel planlaması yapılacaktır.

II-Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan;

 

1) Destek Personeli (Temizlik) (Pozisyon Kodu 113);

a)Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak.

b)Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi aşağıda görev tanımında belirtilen hizmetlerde çalıştırılmak üzere.

c)Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları dikkate alınarak personel planlaması yapılacaktır.

 

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı: (Pozisyon Kodu 113)

1- Üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma armatür vb yerleri silme temizleme ve süpürme,

2- Katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin düzenli toplanması ve istif alanlarına taşınması,

3- Tuvaletlerin ve ortak kullanım alanlarının günlük olarak temizliği ile eksik malzemelerin tamamlanması,

4- Her türlü malzeme, teçhizat ve yükün taşınması,

5- Yiyecek-içecek servisi,

6- Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen benzer iş ve işlemleri yürütmek,

 

2) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Pozisyon Kodu 114);

a)Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak.

b) Hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde; aşağıda görev tanımında belirtilen işlerde çalıştırılmak üzere.

 

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) Görev Tanımı (Pozisyon Kodu 114)

1- Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,

2- Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak,

3- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve temizlemek,

4- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5- Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında Sağlık meslek mensubuna yardım etmek

6- Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek

7- Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak

8 -Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

9- İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10- Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,

 

Not: Destek Personeli görev tanımları adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER


Adayların bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1-    Kimlik Belgesi fotokopisi,

2-    Mezuniyet belgelerinin fotokopisi, (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilecektir.)

3-    Başvurulan unvan için istenen sertifika aslı ve fotokopisi

4-    Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin (kurum antetli kağıdına ilgili Bölüm Başkanı veya Kurum Mesul Müdürünce ıslak imzalı) belgelerin aslı

5-    Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 puanını gösteren belge

6-    1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından, posta faks kargo (vb.) yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

        KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazanan adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

 

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 11.04.2023

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI 


38.7° / 26.8°
 • BIST 100

  10771,36%0,29
 • DOLAR

  32,82% 0,04
 • EURO

  35,04% -0,18
 • GRAM ALTIN

  2449,21% -1,62
 • Ç. ALTIN

  4004,66% 0,79